Xianshu Bai

Xianshu Bai (Chinese)
Start: 01.11.2010
Principal Investigator: Prof. Frank Kirchhoff
Declaration on Conformity [>>]
Email: Xianshu.Bai[at]uniklinikum-saarland.de
Progress Reports:
Career Development Plan [>>]